Osnovne informacije

 • Dom zajema tri stavbe; A, B in C.
 • V domu deluje domska kuhinja, kjer pripravljajo zajtrk, kosilo in večerjo.
 • V domu imamo 390 ležišč.
 • Posebnosti našega doma so mešane vzgojne skupine (dekliške in fantovske sobe v istem nadstropju).
 • Vse sobe imajo lastno kopalnico, stranišče in novo pohištvo.
 • V domu so dvoposteljne, troposteljne in dve štiriposteljne sobe.
 • Vsako nadstropje ima lastno učilnico. Vse učilnice so obnovljene.
 • Vsako nadstropje ima čajno kuhinjo. V domu je nekaj dodatnih prostorov za samostojno učenje.
 • Brezžična internetna povezava je dostopna v vseh prostorih doma.
 • Za igranje nogometa, odbojke, košarke ter interesno dejavnost plezanje, uporabljamo veliko telovadnico Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole.
 • Za plesne dejavnosti uporabljamo plesni studio Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana (SVŠGUGL).

Kakšen je vzgojni program?

Dijaki in dijakinje v dijaškem domu so organizirani v obliki vzgojne skupine, ki jo vodi vzgojitelj/vzgojiteljica.

Vzgojitelj/vzgojiteljica nudi dijakom pomoč, podporo v odnosu do drugih dijak-ov/-inj, do šole, okolice in skupaj s starši ustvarja razmere za celosten razvoj mladostnikove osebnosti.

V dijaškem domu so organizirane obvezne učne ure, vzgojitelj/vzgojiteljica spodbuja medsebojno učna pomoč, učno pomoč za različne predmete nudijo vsi  vzgojitelji/vzgojiteljica.

V dijaškem domu so dijakom v prostem času na voljo različne interesne dejavnosti, ki jih izvajajo tako zaposleni v dijaškem domu kot zunanji izvajalci. Vse interesne dejavnosti so brezplačne.

Od 7.00 do 22.00 so v dijaškem domu vedno prisotni vzgojitelji/vzgojiteljice, na katere se lahko dijaki/-nje obrnejo, v večernem času po 22.00 uri pa so prisotni varnostniki.

V okviru doma je organizirana svetovalne služba.

Pogoji za vpis v dijaški dom

Pravico do bivanja v dijaškem domu ima oseba, ki ima status dijaka.

Oseba s statusom dijaka v dijaški dom pošlje izpolnjeno Prijavnico za sprejem v dijaški dom, v roku, ki ga določi Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

Več o vpisu si preberite tukaj.

Kako je organizirano življenje v domu?

Dnevni red:

6:00 - 7:30

Vstajanje

6:15 - 8:15

Zajtrk

8:00 - 10:30

Delo za šolo ali odhod v šolo

12:00 - 16:00

Kosilo

16:00 - 18:00

Popoldanske učne ure (obvezne)

18:00 - 20:00

Večerja

18:00 - 21:30

Prosti čas, interesne dejavnosti

do 20:00

do 21:00

Prosti izhodi za 1. letnike (do novega leta)
Prosti izhodi za ostale dijake (do predvidene ure se dijaki vrnejo v svoje etaže)

21:30

Priprava na nočni počitek (dijaki morajo biti v svojih sobah)

22:00

Nočni počitek

do 24:00

Nočno učenje (dovoljeno le izjemoma – v dogovoru z vzgojiteljem)

Dijaki menjajo domsko posteljnino po urniku določenem za vsako vzgojno skupino posebej.

Prispela pošta se nahaja pri varnostniku/vratarju. Prav tako je pri vratarju možno dobiti rekvizite za namizni tenis in pikado ali druge športne rekvizite.

Nekajkrat na leto vzgojitelji z dijaki organizirajo čiščenje okolice dijaškega doma.

Uradne ure tajništva in računovodstva so vsak dan od 7.15 do 15.00.

Dijaki lahko v dom prihajajo ob nedeljah po 16.00 (v primeru prihoda po 21.00 morajo starši o tem obvestiti varnostnika) ali ob ponedeljkih zjutraj; v petek se dom zapre ob 18.00.

Temeljna pravila življenja in dela v domu

UČENJE

Učenje in delo za šolo poteka v okviru učnih ur.  Morebitno odsotnost med učnimi urami odobri vzgojitelj. V dogovoru z vzgojiteljem je v izrednih primerih možno tudi nočno učenje, vendar največ do 24.00 ure.

IZHODI

Prosti izhodi so dovoljeni do 21.00 (za dijake prvih letnikov do novega leta do 20.00). Izhod po 20.00  ali 21.00 odobri vzgojitelj v skladu z domskim pravilnikom o večernih izhodih.  Dijak se mora z izhoda vrniti mirno, tako da ne moti ostalih stanovalcev v domu.

NOČNI POČITEK

Ob 21.00 morajo biti dijaki v svoji etaži, ob 21.30 pa v svoji sobi. Ob 21.45 poteka ugašanje velikih luči v sobah. Ob 22.00 dijaki ugasnejo glasbo, računalnike. Ugasnejo se luči na hodnikih. Ob 22.00 mora biti v domu mir in tišina.

Temeljna sobna pravila

 • Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolžnosti.
 • Higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami. Soba mora biti vedno urejena in čista. Dijaški dom v ta namen dijakom priskrbi čistila. Obveznosti čiščenja in pospravljanja so enakomerno porazdeljene med vse stanovalce. Pred odhodom domov, ob koncu tedna ali pred počitnicami, dijaki očistijo sobo in odnesejo smeti.
 • Stanovalci ravnajo s sobnim inventarjem skrbno. O vsaki poškodbi opreme se nemudoma obvesti vzgojitelja. Če dijaki tega ne storijo, nastalo škodo poravnajo sami, enako velja tudi, če škodo povzročijo namerno.
 • Stanovalci v sobi se dogovarjajo glede obiskov v sobi. Vsak stanovalec ima pravico da pove, če mu obiski drugih dijakov/dijakinj v sobi ne ustrezajo.
 • Dijaki lahko v sobi uporabljajo lastni računalnik in radio v skladu z domskimi pravili. Prepovedano je prinašanje in uporabljanje grelnih aparatov (likalniki, grelniki vode …).
 • OBISKI: Obiski med dijaki v domu potekajo v skladu z internim dogovorom, ki velja v domu. Zunanji obiski so odobreni IZKLJUČNO z dovoljenjem matičnega oziroma etažnega vzgojitelja. Obiskovalec mora na dovoljenje vzgojitelja počakati pri vratarju. Zunanji obiski so praviloma namenjeni učenju. Gostitelj je dolžan gosta opozoriti na njegovo morebitno neprimerno vedenje ali o tem obvestiti vzgojitelja.
 • Vzgojitelj ima pravico vpogleda v zasebni prostor in začasen odvzem predmetov, ki motijo učni proces, nočni počitek ali ogrožajo varnost dijakov.
 • V času učnih ur (16.00 – 18.00) in nočnega počitka (22.00 do 6.30) je v vseh prostorih tišina.

OSTALA PRAVILA, ki jih upoštevamo zato, da bi zagotovili varnost, zaščito in prijetno počutje vsakemu posamezniku:

  • Vsak dijak redno obiskuje šolo in izpolnjuje šolske obveznosti.
  • Medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih.
  • Vsak dijak skrbi za to, da ne ogroža svojega ali tujega zdravja. Zato je na območju doma prepovedano kajenje, uživanje alkohola, mamil in drugih škodljivih snovi.

SODELOVANJE S STARŠI

V času bivanja dijaka/dijakinje v dijaškem domu s starši aktivno sodelujemo.

VZGOJNO UKREPANJE, POHVALE IN NAGRADE DIJAKOM

V primeru kršitev domskega reda je dijak lahko kaznovan v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS št. 30/2018, 70/2019). Za izstopajoče pozitivno ravnanje je lahko dijak pohvaljen ali nagrajen.

STATUS ODGOVORNEGA IN STATUS USPEŠNEGA DIJAKA

Status odgovornega dijaka si lahko pridobijo dijaki 3. in 4. letnika z odgovornim vedenjem, upoštevanjem domskega reda in delovanjem v različnih aktivnostih v domu. Status omogoča dijakom več svobode pri organiziranju prostega časa in življenja v domu.

Status uspešnega dijaka si lahko pridobijo dijaki 2., 3. in 4. letnika. Status omogoča dijakom več svobode pri organizaciji učnih ur.

OSKRBNINA

Oskrbnina zajema stroške režije in prehrane. Podrobneje jo določa Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS št. 30/2018, 70/2019). Dijaku se odjavi prehrana za celotni vikend (od večerje v petek do vključno večerje v nedeljo). V primeru bolezni oz. druge opravičljive odsotnosti iz doma lahko dijak odjavi hrano do 9.00 zjutraj za naslednji dan.

IZPIS DIJAKA

Dijak se lahko izpiše iz dijaškega doma na podlagi IZPISNICE, na kateri je obvezen podpis staršev. Za izpis velja enomesečni odpovedni rok, kar pomeni, da se za tekoči mesec plačajo stroški bivanja (brez hrane) tudi v primeru, če dijak takoj zapusti dijaški dom.

Zdravstveno varstvo dijakov

Kadar se dijak počuti slabo oz. je bolan, je pomembno, da to takoj sporoči dežurnemu vzgojitelju. Če gre za nalezljivo bolezen in obstaja nevarnost okužbe drugih dijakov oz. dijak potrebuje intenzivno nego, ga napotimo v domačo oskrbo.

V primeru bolezni (akutne bolezni, poškodbe) dijaka napotimo k šolskemu dispanzerju oz. v nujnih primerih pokličemo nujno medicinsko pomoč. Za vse ostale primere (kronične bolezni, nenujne primere, napotnice …) je pristojen dijakov osebni zdravnik.

Dijaki morajo sami poskrbeti za to, da imajo vedno pri sebi zdravstveno izkaznico in zdravila, ki jih potrebujejo. Vzgojitelji ne predpisujejo ali posredujejo zdravil.

Starši naj pri vpisu (ali  izjemoma kasneje) dijakovega matičnega vzgojitelja obvestijo o morebitnih posebnostih  dijakovega zdravja, kot so npr. alergije, epileptični napadi, sladkorna bolezen … Prav tako morajo starši dijaški dom obvestiti o dijakovi odsotnosti, kadar je ta bolan in se zato ne vrne v dijaški dom.

Varnost dijakov

Vseh 24 ur je v domu prisotna odgovorna odrasla oseba, na katero se dijaki/-nje lahko obrnejo po pomoč ali nasvet. Med 7:00 in 22:00 uro je prisoten vsaj eden vzgojitelj in varnostnik. V nočnem času pa varnostnik in vratar.

Na kaj smo ponosni?

Od leta 2008 do 2023 beležimo povečan vpis dijakov in dijakinj v naš dijaški dom.

Od leta 2008 do 2023 beležimo STABILEN učni uspeh dijakov in dijakinj, ki prebivajo v domu celotno šolsko leto. V našem dijaškem domu 98% dijakov uspešno zaključi letnik šolanja. Vzgojitelji nudijo brezplačno učno pomoč za večino predmetov.

Vse učilnice  dijaškega doma so bile v letu 2018/2019 prenovljene.

Smo edini dijaški  dom v Sloveniji, ki ima v vseh sobah kopalnice. Vse vzgojne skupine so mešane, kar pomeni, da jih sestavljajo dijaki in dijakinje.

Popolna energetska sanacija Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana (2012).

Uporaba velike športne dvorane sosednje SGGOŠ poteka dvakrat tedensko. V njej potekajo interesne dejavnosti: odbojka, košarka, nogomet in plezanje. V njej prirejamo tudi športna tekmovanja med dijaškimi domovi v Ljubljani.

Uporaba plesnega studia sosednje srednje šole SVŠGUGL je omogočena dvakrat tedensko.

 Atrij, ki leži v osrčju dijaškega doma in ga uporabljamo kot zunanjo jedilnico, za druženje, učenje in izvedbo različnih prireditev.

Športno igrišče, ki je namenjeno igranju nogometa, košarke in odbojke.

Pomoč dijakom, ki imajo težave pri plačevanju oskrbnine.  Sodelujemo z ZPM Ljubljana, program Botrstvo. Vsako leto povprečno v programu Botrstvo pomagajo desetim dijakom in dijakinjam pri plačilu dela ali celotne oskrbnine dijaškega doma. V okviru dijaškega doma deluje tudi domski sklad, ki vsako leto del sredstev nameni nadstandardnim dejavnostim v dijaškem domu, del sredstev pa za pomoč dijakom pri plačilu oskrbnin.

Pomagamo pri reševanju različnih težav, ki se pojavijo pri dijakih in dijakinjah in pri tem sodelujemo z različnimi zunanjimi ustanovami.

Dijakom je namenjena obnovljena knjižnica z računalniki.