Knjižnica

Oktobra 2016 se je knjižnica preselila v nove prostore. Ob prenovi knjižnice smo dodali tudi računalnike in multifunkcijski tiskalnik, tako sta knjižnica in računalnica združeni v enem prostoru.

Vizija domske knjižnice je, da predstavlja večnamenski prostor za dijake in strokovne delavce.
Cilji knjižnice so:
• Omogočati dijakom prostor za branje, učenje, raziskovanje, inštrukcije, opravljanje šolskih obveznosti (tiskanje delovnih listov, pisanje seminarskih nalog…),
• Razvijanje bralne kulture (organizacija tematskih večerov, predstavitev knjig, obeleženje kulturnega praznika…). 
• Spodbujanje prostovoljnega dela dijakov – prostovoljcev knjižničarjev.

 

PROSTOVOLJNO DELO KOT KNJIŽNIČAR/KA
Posebnost naše knjižnice je prostovoljno delo knjižničarjev prostovoljcev, saj izposojo knjig v popoldanskem času, od 16.00 do 21.00, vodijo tudi dijakinje in dijaki v okviru interesne dejavnosti. Tako prostovoljci samostojno skrbijo za izposojo knjig, primerno ravnanje s knjižnično opremo ter primerno vedenje v knjižnici.

Hkrati je knjižnica tudi prostor, kjer vzgojitelji lahko izvajajo vzgojne in interesne dejavnosti: inštrukcije, domsko glasilo CENZURA, snemanje filmčkov, šah, sestanki …

Knjižnica je lahko prijeten kotiček za druženje. Da bi se v njej vsi dobro počutili, je pripravljenih nekaj pojasnil:
-Član knjižnice je vsak dijak in zaposlen v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana.
-S knjižničnim gradivom in opremo smo dolžni ravnati skrbno in odgovorno, vsak član je sam odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil ali ga uporablja. 
-Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opominom, ki ga izreče knjižničar ali vzgojitelj. Dokler uporabnik ne vrne izposojenega gradiva, si ne more izposoditi novega.
-Dijakom so na voljo računalniki in tiskalnik, kjer lahko opravljajo šolske obveznosti in tiskajo potreben material (brezplačno). 
-Vsak član poskrbi, da s svojim vedenjem ne moti drugih uporabnikov: govorimo polglasno, pospravimo za sabo, vedemo se odgovorno in spoštljivo.
-Prepovedano je odnašanje knjig iz knjižnice brez vednosti knjižničarke oz. knjižničarjev prostovoljcev. To pomeni, da vsaka knjiga ima evidenčni kartonček, katerega predate knjižničarju, v katerega vpiše priimek izposojevalca in vas zabeleži v evidenco izposoje.

 

Izposojevalni roki:
– za knjižno gradivo: 3 tedne,
– za neknjižno gradivo (DVD, CD): 1 teden,
– periodika: 1 teden (zadnje številke si ni možno izposoditi),
– referenčnega gradiva si ni možno izposoditi (slovarji, leksikoni, enciklopedije).

Odškodnina za zamudnino, poškodovano ali izgubljeno gradivo.

Knjižničarka vsak zaključeni mesec pregleda seznam zamudnikov. Knjižničarka izda obvestilo v obliki opomina in pozove vzgojitelje, da izterjajo knjige. V kolikor dijak še po največ dveh tednih, knjige ne vrne – se poda predlog za vračilo škode. Predlog vsebuje: naslov knjige in ceno knjige ter zamudne stroške in sicer 0,20 EUR na dan (delovni dnevi) na posamezno enoto. V ceno je vštet DDV. Knjižničar izda predlog o vračilo škode ravnateljici ter o tem obvesti vzgojitelja. Plačilni nalog, po naročilu ravnateljice, izda knjigovodkinja.
Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z istim izvodom. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik po dogovoru s knjižničarjem, izgubljeno gradivo nadomestiti s po vsebini enakovrednim gradivom.

Knjižnico vodi knjižničarka Maja Erhovnic.