Vizija Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana

Smo odprt, medkulturni dijaški dom z varnim ter stabilnim okoljem, ki sprejema in razvija posebnosti slehernega človeka.

Z vzgojnim delom rešujemo težave, gojimo enakopravnost, razvijamo potenciale ter oblikujemo odgovorne mlade ljudi.

Smo več kot le »streha nad glavo«, rastemo skupaj in gradimo solidarno prihodnost.

V sodobno urejenem domu mladostnikom nudimo varno, podporno in spodbudno okolje za njihovo razvojno pot v dijaških letih. V medsebojnih odnosih nas odlikujejo pristnost, empatičnost in pripravljenost na ustvarjalno sodelovanje. Uspešno se odzivamo na potrebe dijakov in nove družbene okoliščine. S skupnimi močmi zarisujemo nova obzorja.

POSLANSTVO

Naše delovanje temelji na bogatih preteklih izkušnjah in učinkovitih vzgojnih pristopih, ki jih nenehno reflektiramo, preverjamo in prilagajamo potrebam spreminjajoče se realnosti. Stalno se izobražujemo in rastemo z namenom poglobljenega delovanja in iskanja smisla na temelju razumevanja sodobnega sveta mladih. Proaktivno in energično se soočamo s preizkušnjami, s katerimi se srečujemo.

Oblikujemo skupnost, kjer na podlagi strokovnih izkušenj zaposlenih ter v sodelovanju z dijaki in njihovimi starši soustvarjamo program glede na pričakovanja in potrebe. Z individualnim pristopom upoštevamo specifične potrebe posameznikov in iščemo poti, kako jih integrirati v skupno delovanje.

Osrednjo pozornost namenjamo podpori pri šolanju in spopadanju z življenjskimi izzivi mladostnikov. Mladostnike učimo konstruktivnih vzorcev komuniciranja in delovanja s ciljem, da jim v obdobju odraščanja omogočimo uresničevati njihove potenciale in jim pomagamo najti svojo pot ter s tem ustvarjamo boljšo družbo prihodnosti.

VREDNOTE

Naše vrednote so:

– Dobrobit dijakov in zaposlenih

– Varnost in sprejetost

– Kakovostni in spoštljivi odnosi

– Ustvarjalno sodelovanje

– Osebna in profesionalna rast

 

STRATEŠKA PODROČJA DOMA 2023 – 2028

Strateško področje 1: Psiho-fizično zdravje in odpornost dijakov

Strateško področje 2: Izzivi digitalnega sveta

Strateško področje 3: Razvoj socialnih veščin dijakov

Strateško področje 4: Živi stik z dijaki

Strateško področje 5: Profesionalnost in konkurenčnost: Smo kvaliteten dijaški dom

 

KORAKI V ŠOLSKEM LETU 2023/24 

 PSIHO-FIZIČNO ZDRAVJE IN ODPORNOST DIJAKOV

Cilj 1:     Dijaki so v dobri psiho-fizični kondiciji, prepoznajo skrb zase kot vrednoto in v primeru stiske poiščejo podporo in pomoč.

Aktivnosti:

 • Okrepili bomo preventivno delovanje.
 • Vzgojitelji omogočamo prostor in čas za pogovor in podporo ter usmeritev naprej na strokovno pomoč, ko je to potrebno.
 • Izvajamo delavnice, sodelujemo z drugimi institucijami.
 • Organiziramo ‘Teden zdravja’ (ob dnevu zdravja 7.4.) – april 2024: kjer povežemo več področij: prehrana (zdrav kotiček) + gibanje + duševno zdravje (joga, meditacija) + skrb za druge + digitalna zasvojenost; izzivi za dijake, izzivi za zaposlene.
 • Dijake informiramo o tem, na koga se lahko obrnejo v DD.
 • Ponudimo knjige s področja duševnega zdravja, psihologije, duhovnosti.
 • Organiziramo medvrstniško izmenjavo dobrih praks za ohranjanje bistrih misli: pogovorne skupine v bolj intimnem vzdušju; po skupinah, po etažah.

 

Cilj 2:     Dijaki se bolj zdravo prehranjujejo.

Aktivnosti:

 • Ozaveščanje o zdravi prehrani: plakati, objave na socialnih medijih, na ekranu v avli.
 • Pogovori o zdravi prehrani: manj sladkorja, energetskih pijač in hitre prehrane, več sadja in zelenjave.
 • Izvajamo kuharske delavnice (uporaba začimb, zdravi prigrizki, alternative sladkorju).

 

Cilj 3:     Dijaki so fizično bolj aktivni.

Aktivnosti:

 • Ponudba rednih tedenskih aktivnosti.
 • Motiviranje dijakov, da k aktivnostim vabijo svoje vrstnike.
 • Osebna povabila vzgojiteljev za vključevanje.
 • Objave na socialnih omrežjih (vaje, slike, challengi).

 

Cilj 4:     Opolnomočenje dijakov za soočanje z vsakdanjimi izzivi in stiskami

Aktivnosti:

 • Individualni razgovori.
 • Delavnice: čuječnost, vaje sproščanja, sproščanje z umetnostjo, pogovor v podpornih skupinah …
 • Ozaveščanje, uporaba socialnih omrežij: ozavečanje o mentalnem zdravju.

 

 1. IZZIVI DIGITALNEGA SVETA

Cilj 1:     Vzpostavljamo kritično distanco do digitalnega sveta.

Aktivnosti:

 • Izobraževanje zaposlenih o digitalnem svetu, da se opremimo za pogovore z dijaki o digitalnem svetu (Logout, Safe.si).
 • Učenje kritičnega razmišljanja (ogled dokumentarnih in igranih filmov s pogovori o vsebini).

 

Cilj 2:     Zmerno in koristno uporabljamo / smo prisotni v digitalnem svetu.

Aktivnosti:

 • Določen čas dneva (npr. popoldne) preživimo brez telefona.
 • Izobraževanje zaposlenih in dijakov o koristnih digitalnih orodjih.
 • Akcije za ozaveščanje o zmerni uporabi digitalnih orodij.
 • Uporaba socialnih medijev kot socialno-pedagoško orodje.

 

Cilj 3: Preventivno delujemo pred škodljivimi posledicami digitalnega sveta.

Aktivnosti:

 • Interesne dejavnosti, ki krepijo močne točke dijakov in odvračajo pozornost od ekranov.
 • Pogovori v manjših skupinah, da dijaki vidijo, da tudi drugi podobno doživljajo.
 • Skupnostna (ritualna) in neformalna druženja v živo.

 

 1. PODPORA PRI UČENJU

Cilj 1: Zagotavljanje ugodnejše delovne klime.

Aktivnosti:

 • Vzgojitelji v času učnih ur zagotavljajo tišino.
 • Dijaki prvih letnikov in učno šibki dijaki imajo učne ure (v nadaljevanju UU) v učilnici.
 • Dijakom, ki zaradi različnih obveznosti niso prisotni na UU, bomo omogočili učenje ob drugih terminih.
 • Uporaba mobilnih telefonov in prenosnikov je med UU dovoljena izključno za šolsko delo.

 

Cilj 2: Dijaki so učno uspešni.

Aktivnosti:

 • Vzgojitelji bodo spremljali uspešnost dijakov na šolskem področju in pomagali poiskati rešitev v primeru nastalih učnih težav – izdelava učnega načrta, učna pomoč, seznanjanje s tehnikami učenja, sodelovanje s šolami in starši.
 • Za dijake, ki potrebujejo pomoč pri učenju, bomo organizirali učno pomoč s strani vzgojiteljev ali dijakov – prostovoljcev.
 • Izboljšanje strategije učenja in odnosa do učenja (delavnice, individualna obravnava).