Vizija doma

Smo odprt, medkulturni dijaški dom z varnim ter stabilnim okoljem, ki sprejema in razvija posebnosti slehernega človeka. 

Z ustvarjalnim vzgojnim delom rešujemo težave, gojimo enakopravnost, razvijamo potenciale ter oblikujemo odgovorne mlade ljudi.

V dom prihajajo dijaki iz skoraj vse Slovenije in tujine. Občasno, kadar ostane kakšno mesto prosto, nastanimo še študente. Večina dijakov se šola v bližnjih srednjih šolah. Vse pogosteje pa k nam prihajajo dijaki, ki obiskujejo oddaljene šole, saj nudimo visoke bivalne pogoje, prijetno okolje in dobro naravnane vzgojne cilje.
Vzgojni program izvajamo po smernicah Vzgojnega programa za dijaške domove, ki ga je sprejel strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. Nenehno se trudimo, da bi mladim, ki morajo zgodaj zapustiti družinsko okolje, omogočili kar se da varno in ustvarjalno okolje za uspešno šolanje ter osebnostno rast.
Življenje v dijaškem domu omogoča dijakom pomembno izkušnjo vsakdanjega življenja v skupnosti, še posebej spoznavanja pomena skupnih vrednot, spoštovanja drugačnosti in strpnosti do različnega in posebnega ter učenja učinkovitega reševanja vsakodnevnih življenjskih problemov.
Osnovna naloga doma je zagotavljati kakovostne nastanitve in pogoje za uspešno učenje dijakov. Delovati želimo kot odprta vzgojno izobraževalna ustanova, ki sledi potrebam današnje mladine, njihovih staršev in zaposlenih. Velik poudarek dajemo kulturi bivanja ter sobivanja z drugimi, spodbujamo osebnostno rast in vseživljenjsko učenje.
Mladostniki, ki danes prihajajo v dom, so precej drugačni od svojih predhodnikov. Neprestani in hitri razvoj družbe nas sili, da sproti prilagajamo in razvijamo vizijo doma. Kljub temu pa ostajajo nekatere osnovne smernice, ki jim skušamo slediti:
• zagotavljati dijakom varno in prijetno okolje za doseganje učnih uspehov in osebnostni razvoj;
• slediti smernicam vzgojnega programa za dijaške domove in vzgojnim načelom države;
• iskati primerne metode za motiviranje dijakov k doseganju višjih učnih uspehov;
• razvijati kulturo bivanja in odnosov, sprejemanje drugačnosti;
• nenehna izboljšava vsebine dela, ki zadovoljuje potrebe mladih in vseh zaposlenih za osebnostno rast ter vseživljenjsko učenje;
• usmerjati mlade k osebnostni integraciji, samostojnosti, odgovornemu vedenju;
• ustvarjati pozitivno ozračje v domu ter sodelovalni duh med vsemi sodelujočimi v vzgojno izobraževalnem procesu;
• uvajati projekte, ki prispevajo k razvoju mladih v smislu razumevanja medosebnih, medkulturnih razlik, spoštovanja drugačnosti, pomoč drugim okolja - prostovoljstvo, zdravega odnosa do telesa ipd.;
• iskati možnosti za medkulturno, športno povezovanje doma z ožjo in širšo okolico ter ostalimi dijaškimi domovi in sorodnimi ustanovami;
• širiti ponudbo prostočasnih dejavnosti;
• odpirati dom navzven, predvsem mladim iz okolice in iskati možnosti za najrazličnejša medsebojna sodelovanja.