books

Knjižnica je lahko prijeten kotiček za druženje. Da bi se v njej vsi dobro počutili, je pripravljenih nekaj pojasnil:

  • član knjižnice je vsak dijak in zaposlen v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana
  • s knjižničnim gradivom smo dolžni ravnati skrbno in pazljivo, vsak član je sam odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil
  • zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opominom, ki ga izreče knjižničar ali vzgojitelj. Dokler uporabnik ne vrne izposojenega gradiva, si ne more izposoditi novega

Izposojevalni roki:

  • za knjižno gradivo: 3 tedne,
  • rok izposoje za neknjižno gradivo (DVD, CD): 1 teden
  • periodika: 1 teden (zadnje številke si ni možno izposoditi)
  • referenčnega gradiva si ni možno izposoditi (slovarji, leksikoni, enciklopedije)

Odškodnina za zamudnino, poškodovano ali izgubljeno gradivo.

Knjižničarka vsak zaključeni mesec pregleda seznam zamudnikov. Knjižničarka izda obvestilo v obliki opomina in pozove vzgojitelje, da izterjajo knjige. V kolikor dijak še po največ dveh tednih, knjige ne vrne - se poda predlog za vračilo škode. Predlog vsebuje: naslov knjige in ceno knjige ter zamudne stroške in sicer 0,20 EUR na dan (delovni dnevi) na posamezno enoto. V ceno je vštet DDV.

Knjižničar izda predlog o vračilo škode ravnateljici ter o tem obvesti vzgojitelja. Plačilni nalog, po naročilu ravnateljice, izda knjigovodkinja.
Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z istim izvodom. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik po dogovoru s knjižničarjem, izgubljeno gradivo nadomestiti s po vsebini enakovrednim gradivom.

knjiznica

Ravnateljica: Nataša Erjavec
Ljubljana, 21. 4. 2015